پلتفرم آلفا رومئو جولیا برای مدل های بیشتری استفاده خواهد شد - کاربا