تویوتا به دنبال وسیله ای برای گرفتن اشیایی که بین صندلی ها می افتد - کاربا