جوابیه انجمن صنفی واردکنندگان خودرو به بیانیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان - کاربا