ماشین های ضد مرگ ولوو - کاربا
فراری انزو - کاربا
خودروی اسپرت لهستانی - کاربا
ب ام و i vision - کاربا