پلیموت سوپربرد دست ساز در مقیاس ١/٢ سایز واقعى - کاربا
,

پلیموت سوپربرد دست ساز در مقیاس ١/٢ سایز واقعى!

پلیموت سوپربرد دست ساز در مقیاس ١/٢ سایز واقعى!
تبلیغ لكسوس براى شكستن لیوان توسط قدرت صداى اگزوز LFA - کاربا
,

تبلیغ لكسوس براى شكستن لیوان توسط قدرت صداى اگزوز LFA!

تبلیغ لكسوس براى شكستن لیوان توسط قدرت صداى اگزوز LFA!
ركورد بكسل هواپیماى ایرباس A380 با پورشه كاین توربو S - کاربا
,

ركورد بكسل هواپیماى ایرباس A380 با پورشه كاین توربو S

ركورد بكسل هواپیماى ایرباس A380 با پورشه كاین توربو S